PRIVACYVERKLARING

Blinq Exploitatie B.V. vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgaan. Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan. Door gebruik te maken van deze website en diensten van Blinq Exploitatie B.V. gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Toepasselijkheid Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Blinq Exploitatie B.V. persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails en alle andere personen die contact opnemen met Blinq Exploitatie B.V.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Blinq Exploitatie B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de wasstraat, tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven, danwel persoonsgegevens die Blinq Exploitatie B.V. heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms.

Doeleinden

Blinq Exploitatie B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: – Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt, alsmede facturatie van die diensten. – Het nakomen van wettelijke verplichtingen. – Het onderhouden van contact met u. – Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. – Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken. – Het verbeteren en beveiligen van de website. – Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Welke gegevens worden geanalyseerd:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Blinq Exploitatie B.V. en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van de website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Blinq Exploitatie B.V. en u. Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Blinq Exploitatie B.V. verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften aan de hand uw surfgedrag op de website, het lezen van nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers.

Rechtsgrond

Blinq Exploitatie B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: – Toestemming – Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst – Wettelijke verplichting – In verband met een gerechtvaardigd belang Blinq Exploitatie B.V. kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Blinq Exploitatie B.V. sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseert Blinq Exploitatie B.V. met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van de onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies

Via de websites van Blinq Exploitatie B.V. kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele (noodzakelijke) cookies en analytische cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover Blinq Exploitatie B.V. met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt, verwerkt zij die conform deze privacyverklaring. Blinq Exploitatie B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden analytische cookies geplaatst. Blinq Exploitatie B.V. heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Blinq Exploitatie B.V. om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites van Blinq Exploitatie B.V. of onderdelen daarvan te gebruiken.

Contactgegevens

Blinq Exploitatie B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Laan van Spitsbergen 110, 7336 AX Apeldoorn. Telefonisch kunt u Blinq Exploitatie B.V. bereiken op +31 55 – 5223344 of per mail: debby@ultimate.nl.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op voornoemd nummer/mailadres.

Wijzigingen

Blinq Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.